ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням

сільського голови

Собицької сільської ради

Шосткинського району  

Сумської області

31.10. 2018 року № 17

 

 

 

 

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету

Собицької сільської ради на 2019 рік

 

І. Загальні положення

 

1. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області на 2019 рік (далі – Інструкція з підготовки бюджетних запитів) розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(зі змінами) і визначає механізм розрахунку показників проекту бюджету Собицької сільської ради на плановий бюджетний період (далі – проект місцевого бюджету) та прогнозу бюджету Собицької сільської ради на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз місцевого бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує складання бюджетних запитів за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2 (далі – Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3 (далі – Форма-3) (додаток 3).

3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях.

5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків загального фонду місцевого  бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків загального фонду місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших обмежень.

6. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники розподіляються за  бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності та соціально-економічного розвитку села.

7. Показники доходів, фінансування, видатків за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету,  економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

8. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

9. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого Шосткинському управлінню Державної казначейської служби України Сумської області, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника та змін показників у зв’язку із внесенням змін до рішення сесії сільської ради про сільський бюджет) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

10. Головний розпорядник забезпечує своєчасність, достовірність та зміст бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету.

11. У разі зменшення в межах граничного обсягу та індикативних прогнозних показників, порівняно з поточним бюджетним періодом, видатків за одними бюджетними програмами та збільшення за іншими головний розпорядник має обґрунтовувати необхідність такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

12. Кожна форма бюджетного запиту підписується окремо сільським головою, головним бухгалтером та скріплюється печаткою.

 

 

 

 

 

 

II. Розрахунок видатків

на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків, дотримуючись наступних принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними документами, та реальних можливостей бюджету;

обґрунтованості витрат, який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків  у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників,  кількість бюджетних установ, підпорядкованих головному розпоряднику.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

2. Розрахунок обсягів видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері діяльності;

розміру мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС;

зобов’язань, передбачених договорами ;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

При підготовці бюджетних запитів необхідно врахувати лист Міністерства фінансів України від 06.08.2018 № 05110-14-8/2082 « Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки» , а саме:

Підвищення у 2019 році мінімальної заробітної плати пропонується встановити у розмірі: з 1 січня 2019 року – 4173 гривні, з 1 січня 2020 року – 4 407 гривні, з 1 січня 2021 року – 4 627 гривень.

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня становитиме – 1 921 гривні; з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 січня 2021 року – 2262 гривні.

 При розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) у 2019 - 2021 роках пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати коефіцієнт 1,1.

При складанні бюджетних запитів на 2019, 2020-2021 роки необхідно врахувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електроенергію, інші енергоносії, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

3. Розрахунок обсягу видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

4. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи реальні можливості місцевого бюджету, запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

5. За результатами розрахунків сума видатків за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

6. Обсяг видатків спеціального фонду визначається відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

7. Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

 

1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника, спрямована на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку села та визначена планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери діяльності, у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується головним розпорядником.

3. У пункті 1 зазначається код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

5. У пункті 3 зазначаються видатки за бюджетними програмами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1–3 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 4 зазначається код функціональної класифікації видатків та кредитування відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами);

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7–9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

6. У пункті 4 зазначаються видатки та надання кредитів спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1–3 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 4 зазначається код функціональної класифікації видатків та кредитування відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами);

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7–9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

 

 

 

 

ІV. Порядок заповнення Форми-2

 

1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

2. При заповненні Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

видатки – за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270( з них  2273, 2275), 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

3. У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування  бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування і код Програмної класифікації видатків та кредитування.

4. У пункті 4 зазначаються основна мета, законодавчі підстави реалізації бюджетної програми та строки її реалізації:

у підпункті 4.1– мета виконання бюджетної програми та строки її реалізації;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми/підпрограми

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

Мета та завдання бюджетної програми визначається відповідно до типових переліків бюджетних програм визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

5. У пункті 5 показники розписуються таким чином:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

Зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7 підпункту 5.2 мають відповідати показникам, наведеним у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

  1. власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

2) інші надходження спеціального фонду визначені рішеннями сільської ради про місцевий бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 та 5 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 та 9 підпункту 5.1 (затверджено) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 12 та 13 підпункту 5.1 (проект) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4, 5 та 8, 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

6. У пункті 6 зазначаються витрати загального та спеціального фондів за кодами економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету.

у підпункті 6.1 зазначаються видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування:

у графах 1-2 зазначаються коди економічної класифікації видатків бюджету та їх найменування;

у графах 3-6 (звіт) – касові видатки загального та спеціального фондів, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду та спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 11-14 (проект) – розподіл граничного обсягу на плановий бюджетний період;

у графі 4, 5 (звіт) – касові видатки  спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8, 9 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 12, 13 (проект) – видатки спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7, пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 Форми-2.

У графах підпункту 6.2 відповідно зазначаються надання кредитів загального фонду та спеціального фондів за кодами класифікації кредитування бюджету та їх найменувань.

У графах підпункту 6.3 зазначаються видатки за бюджетними програмами та за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках.

У графах підпункту 6.4 відповідно зазначаються надання кредитів загального фонду та спеціального фонду за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках.

Завдання визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

7.У пункті 7 зазначаються витрати за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

У підпункті 7.1 зазначаються видатки у розрізі напрямів використання бюджетних коштів:

у графах 3-6 (звіт) – касові видатки загального фонду та спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7-10 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду та спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, з урахуванням внесених змін на поточний бюджетний період;

у графах 11-14 (проект) – видатки загального фонду та спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку,  на плановий бюджетний період.

У підпункті 7.2 зазначаються видатки за напрямками використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами у наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Завдання бюджетної програми визначаються відповідно до типових переліків бюджетних програм визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період..

Для нових бюджетних програм завдання бюджетної програми визначаються головним розпорядником самостійно.

Завдання бюджетної програми за спеціальним фондом повинні узгоджуватися із завданнями бюджетної програми за загальним фондом.

8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з урахуванням типових переліків бюджетних програм визначених Міністерством фінансів України  та відповідними галузевими міністерствами.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність даних.

9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 вересня поточного бюджетного періоду;

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

11. У пункті 11 наводяться місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у звітному, поточному та плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2):

у графі 2 підпункту 11.1 та графі 2 підпункту 11.2 зазначаються  назва регіональної/місцевої програми;

у графі 3 підпункту 11.1 та графі 3 підпункту 11.2 – нормативно-правовий акт, яким затверджена місцева/регіональна програма;

у графі 4 підпункту 11.1 та графі 4 підпункту 11.2 – короткий зміст заходів, які виконуються за цільовою програмою.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-12 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,12 ,14 підпункту 6.1 або у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,12 ,14 підпункту 6.2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-9 підпункту 11.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпункту 6.3 або у графах 3, 4, 6, 7, 8, 10 підпункту 6.4.

12. У пункті 12 зазначаються об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку.

13. У пункті 13 зазначається аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді, обґрунтування необхідності передбачення видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість у звітному році, а також можлива кредиторська заборгованість за загальним фондом в поточному та плановому роках:

у графі 3 підпункту 14.1 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 14.1 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 6.1 або у графі 3 підпункту 6.2;

у графах 5 та 6 підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 14.1 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 14.1 – бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 3, 4, 8  підпункту 14.2 мають відповідати:

графа 3 підпункту 14.2 – графі 7 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 підпункту 14.2 – графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 підпункту 14.2 – графі 11 підпункту 6.1 (видатки районного бюджету на плановий бюджетний період);

у графах 5, 6, 10, 11 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графах 7 і 12 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 14.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 14.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункту 14.3 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 14.4 зазначається аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань на плановий бюджетний період.

15. У пункті 15 наводиться підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий бюджетний період та наступних за плановим двох бюджетних періодах, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

 

V. Порядок заповнення Форми-3

 

1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків розглядаються  в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

2. У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування, код та найменування бюджетної програми.

3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 4.1 та 4.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 4.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за загальним фондом та спеціальним фондом (бюджетом розвитку)).

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.1 наводяться обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку) на плановий бюджетний період, з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності та якості)), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 4.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів програмної класифікації видатків та економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 4.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду та спеціального фонду (бюджету розвитку)  на наступні за плановим два бюджетні періоди з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах доведених індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 4.1 та 4.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

Головний бухгалтер

Собицької сільської ради                                       Н.М.Старовойтова

                                                       

       СУМСЬКА ОБЛАСТЬ   ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН

                  СОБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                     сільського голови

 

 

від 31 жовтня 2018 року  № 17

с.Собич

Про підготовку бюджетних запитів до проекту бюджету

Собицької сільської ради на 2019 рік

 

       Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 року за № 957/27402, з метою забезпечення складання проекту бюджету Собицької сільської ради:

  1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Собицької сільської ради на 2019 рік (додається).
  2. Головному  бухгалтеру сільської ради  Старовойтовій Н.М. забезпечити оприлюднення цього розпорядження відповідно до чинного законодавства.
  3. Це розпорядження набирає чинність через 10 днів з дня наступного за днем його оприлюднення.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 Сільський  голова                                         Р.М.Іллєнко