СОБИЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Шосткинського району Сумської області

Сьоме  скликання

Двадцять четверта сесія

   Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2017 р.

Про  сільський бюджет  на 2018 рік

 

                    Відповідно  до пункту 23 частини першої статті 26  Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні ",  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Установити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2018 рік у сумі 1036700 грн.                                                                                                            Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 1028800 грн., спеціального фонду бюджету 7900 грн. (додаток №1).

 2. Затвердити загальний обсяг видатків  бюджету на 2018 рік у сумі  1036700 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1028800 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 7900 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  сільського бюджету  у сумі  750 грн.

4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Собицькій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.        

6. Затвердити перелік захищених статей видатків сільського бюджету на 2018 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці;

- нарахування на оплату праці;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення.                                                                                                                        

7. Затвердити перелік програм місцевого значення та обсяг видатків на їх фінансування на 2018 рік (додаток №4).

8. Рішення сільської ради  шостого скликання  від  20.12.2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік ", у  зв’язку з прийняттям цього рішення, вважати таким, що втратило чинність.

9. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

10.  Додатки № 1,2,4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                         Р.М. Іллєнко

 

 

Довідка

 

Фінансовий ресурс сільського бюджету Собицької ради на 2018 рік сформовано з урахуванням  положень Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,  інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики, відповідно до яких визначено підходи до формування прогнозних показників місцевих бюджетів на 2018 рік та з урахуванням яких сільська рада розробила та виносить на розгляд та схвалення проект рішення «Про сільський бюджет Собицької сільської ради на 2018 рік».

  1. На 2018 рік заплановано  загальний обсяг доходів місцевого бюджету у сумі 1036700 грн.  Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 1028800 грн., спеціального фонду бюджету 7900 грн.

Основним фінансовим ресурсом формування загального фонду сільського бюджету є місцеві податки , які включають в себе податок  на нерухоме майно, земельний податок, орендна плата, єдиний податок. В структурі загального фонду сільського бюджету на 2018 рік частка місцевих податків  складає 80 % відсотків.  Податкові надходження (збір за спеціальне використання лісових ресурсів) склали 17 % загальних доходів і 3 % - державне мито та інші надходження.

 2. Затвердити загальний обсяг видатків  бюджету на 2018 рік у сумі  1113900 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1106000 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 7900 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Фонд оплати праці працівників у 2018 році сплановано відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).

У проекті бюджету 2018 року  збережено принцип соціальної спрямованості, тому  спрямовуються у першу чергу видатки на забезпечення:

потреби в асигнуваннях на оплату праці, проведення розрахунків за електричну енергію, послуги зв’язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Комунальні послуги та енергоносії заплановано згідно діючих тарифів на 01.01.2018 року з розрахунку 1 кВт=2,45 грн. в повному  обсязі.

Потреба на апарат управління на 2018 рік становить 560,5 тис грн.,(зарплата – 422,5 тис грн., нарахування на заробітну плату – 95 тис. грн.)

Місцева пожежна охорона – 144,5 тис. грн., (зарплата – 116 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 27 тис. грн.)

Благоустрій 122 тис. грн.,

На соціальний захист населення передбачено 20 тис. грн.,

Спорт – 5 тис. грн.,

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 10тис.грн.,

Будинок культури – 244 тис. грн., (зарплата – 180 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 55 тис. грн.). На 2018 рік існує незабезпеченість по заробітній платі по Будинку культури у розмірі 77200 грн., яку планується усунути за рахунок направлення вільних  залишків.

 

 

    Додаток № 1 до рішення Собицької сільської ради "Про сільський бюджет  на 2018 рік"
Доходи бюджету Собицької сільської ради Шосткинського району Сумської області на 2018  рік  
 
          (тис. грн.)/грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 1 009 500,00 1 002 000,00 7500  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 180 000,00 180 000,00    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 180000,00 180000,00    
13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 180000,00 180000,00    
18000000 Місцеві податки і збори 822000,00 822000,00    
18010000 Податок на майно 499000,00 499000,00    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 20000,00 20000,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 75000,00 75000,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 220000,00 220000,00    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 7000,00 7000,00    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 7000,00 7000,00    
18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» 170000,00 170000,00    
18050000 Єдиний податок 323000,00 323000,00    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб   200000,00 200000,00    
18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»; 123000,00 123000,00    
19010000 Екологічний податок     400  
19010101 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення     400  
20000000 Неподаткові надходження 26800,00 26800,00    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  13600,00 13600,00    
21080000 Інші надходження 13600,00 13600,00    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2100,00 2100,00    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 11500,00 11500,00    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 11500,00 11500,00    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1500,00 1500,00    
22012600  Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  10000,00 10000,00    
22090000 Державне мито 4200,00 4200,00    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  4000,00 4000,00    
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  200,00 200,00    
24060000 Інші  надходження 9000,00 9000,00    
24060300 Інші  надходження 9000,00 9000,00    
25000000 Власні надходження бюджетних установ     7500  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством     500  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю     500  
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ     7000  
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб     7000  
410350 Інша субвенція з районного бюджету         
  Всього доходів 1 036 700,00 1 028 800,00 7900,00  
           
      Секретар сільської ради                                                      О.Г.Соболь        
           
           
           
           
           
           
           
           
         

 

 

           

                Додаток № 2 
                до рішення сесії сільської ради
                         від 18.12.2017 р. №24
Видатки бюджету Собицької сільської ради  на 2018 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (грн.)
                             
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки розвитку Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з  них Всього  видатки споживання з  них розвитку з них
оплата праці  комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії  бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10000 0100 Державне управління                        
0170 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 560500 560500 422500 9120   0           560500
7000 8000 Інша діяльність 0 0                    
7010 8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 144500 144500 116000 1500   -   - - - - 144500
3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0 0                    
3400 3240 Інші заклади та заходи 20000 20000 - -   -   -   - - 20000
6000 6000 Житлово-комунальне господарство 0 0                    
6060 6030 Організація благоустрою населених пунктів 122000 122000 19500 35000   7000 7000     -   129000
4000 4000 Культура і мистецтво 0                      
4090 4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 166800 166800 120400 7000   500 500 - - -   167300
5000 5000 Фізична культура і спорт 0 0                    
5061 5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів  5000 5000 - -   -   - - - - 5000
9000 8300 Охорона навколишнього природного середовища  0 0                   0
9120 8312 Утилізація відходів           400 400         400
                             
7820 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 10000 10000                   10000
    Разом видатки  1028800 1028800 678400 52620   7900 7900 0 0   0 1036700
    Всього видатків[1] 1028800 1028800 678400 52620   7900 7900 0 0 0 0 1036700
                             
        Головний бухгалтер                                Старовойтова Н.М.    

 

        Додаток №4 до рішення сесії сільської ради від 18 грудня 2017 №24
       
       
               
Перелік програм місцевого значення  на___2018__ рік, які фінансуватимуться за рахунок коштів    
Cобицька сільська ради (сільський ) бюджет Шосткинського району     
               
КТКВКМБ Назва КТКВКМБ Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд   Загальний фонд Спеціальний фонд
      Затверджений обсяг видатків                                        на 2018 рік Затверджений обсяг видатків                                        на 2018 рік Разом Виконано за 1 квартал 2018 Виконано за 1 квартал 2018
  01 Собицька сільська рада Програма соціально-економічного розвитку с.Собич          
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   10 000   10 000    
6030 Благоустрій міст, сіл, селищ   50 200 7000 57 200    
8130 Місцева пожежна охорона       0    
5061 Центри "Спорт для всіх" та інші заходи   5 000   5 000    
3240 Соціальний захист населення Програма соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади сел Собич та Лісне на 2016-2018 роки 20 000   20 000    
Всього     85200 7000 92 200    
               
               
  Сільський голова        Р.М.Іллєнко          
               
  Головний бухгалтер Н.М. Старовойтова